Contact

Phone: +613 9428 1234 (Melbourne, Australia)

Email: prodos@prodos.com
(Prodos S N Marinakis, President)

Snailmail:

FISMOTRON
PO Box 2165
Richmond South VIC 3121
Australia

Contact FISMOTRON